Extra

Gewasbeschermingsmonitor:
Sinds teeltjaar 2015 is het verplicht voor iedereen die professionele gewasbeschermingsmiddelen gebruikt, te beschikken over een gewasbeschermingsmonitor. Hierdoor is het gewasbeschermingsplan verleden tijd. In de gewasbeschermingsmonitor worden de daadwerkelijk getroffen maatregelen op het gebied van geïntegreerde gewasbescherming gedurende het teeltseizoen bijgehouden. In de gewasbeschermingsmonitor worden fysische, biologische en mechanische maatregelen geregistreerd. Tevens komt het vruchtwisselingsplan, rassenkeuze en uitgangsmateriaal, inspanningen voor het signaleren van toenemende ziektedruk, emissiebeperkende maatregelen en de keuze van gebruikte gewasbeschermingsmiddelen voor in de monitor. Binnen 2 maanden na de teelt moet de gewasbeschermingsmonitor worden afgerond.

Als leidraad bieden wij u de gewasbeschermingsmonitor aan. Deze kunt u gebruiken bij het evalueren en opstellen van de actiepunten voor het komend teeltjaar.
     - In deel I wordt ingegaan op uw bedrijfssituatie, dit deel hoeft u maar éénmalig in te vullen per teeltjaar;
     - In deel II wordt ingegaan op uw gewassen per perceel. Dit deel dient u voor elk gewas per perceel in te vullen.

Download Deel I
Download Deel II


Driftarme doppen:
In het Lozingenbesluit Open teelt en Veehouderij (LOTV) is opgenomen dat voor bespuitingen, de eerste veertien meter naast een sloot, driftarme doppen en kantdoppen verplicht zijn. Het lozingenbesluit stelt eisen aan de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen nabij oppervlaktewater. Maar ook bij de toelating van bestrijdingsmiddelen kunnen in het wettelijk gebruiksvoorschrift van een middel aanvullende voorwaarden worden opgenomen. Voor een aantal bestrijdingsmiddelen is opgenomen dat het middel alleen mag worden verspoten met een spuitdop uit de driftreductieklassen 75 en/of 90%. Rekening houdend met de algemene eisen uit het Lozingenbesluit en de specifieke eisen die voor de te gebruiken middelen gelden kan de teler zijn spuitmachine uitrusten met de juiste driftarme doppen. Bij de recente aanpassing van het besluit is de publicatie van driftarme doppen in de Staatscourant komen te vervallen. De Technische Commissie Techniekbeoordeling (TCT) zorgt nu voor een up to date lijst.

Deze lijst is 15 december 2017 voor het laatst aangepast en u kunt deze hier downloaden.


Emissiebeperking:
Hedendaags is emissiebeperking belangrijk voor het in stand houden van een effectief middelenpakket. Bij overschrijding van emissienormen in oppervlaktewater zullen gewasbeschermingsmiddelen beperkt worden in hun gebruik of erger toelatingen worden ingetrokken. Vandaar dat wij u hierbij een eenduidige ondersteuning verlenen met verschillende maatregelen en stituaties waarmee u te maken heeft als teler zijnde.

Er zijn een 15 tal hoofdstukken samengesteld betreft emissiebeperking. Wij hebben ze voor u alsvolgt op een rijtje gezet;

1 Het Activiteitenbesluit: hoe hoort het ook al weer? 
2 Vermindering afspoeling door perceelsinrichting
3 Vermindering drift door perceelsinrichting
4 Driftreducerende spuittechnieken
5 Technische innovaties op de spuit
6 Driftreductie in de fruitteelt
7 Pleksgewijze toepassing van middelen
8 Zijwaartse spuittechnieken in de boomteelt
9 Geïntegreerde onkruidbestrijding
10 Geïntegreerde gewasbescherming: weerbare bodem en gebruik natuurlijke vijanden
11 De toepasser bepaalt de emissie
12 Restvloeistof: beperken, verdunnen, verdringen en opvangen
13a Externe reiniging: vul- en wasplaats op het erf
13b Biologische zuiveringssystemen
13c Zuivering restvloeistof door verdamping
14 Puntemissie vanuit andere bronnen dan de veldspuit
15 Het optimale spuitmoment